Tiểu ban liên lạc Hội đồng khóa 1987 - 1990

Tiểu ban liên lạc Hội đồng khóa 1987 - 1990

Uống nước nhớ nguồn Họp mặt lần thứ 4: Kỷ niệm 25 năm tốt nghiệp ra trường HỌP MẶT LẦN THỨ 3 -
Hội viên
có 36 Hội viên